Σχέδιο χορηγιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
περισσότερα...
09/01/2015 Τουριστικά Διατάγματα
περισσότερα...
8.12.2014 Πολιτική Διαταγματων
περισσότερα...
12.9.2014 Ανακοίνωση Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ
περισσότερα...
3/9/2014 Χαράτσι της ΑΗΚ
περισσότερα...
29.8.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ
περισσότερα...
Συνάντηση με τον Πρόεδρο 22.7.2014 για τα Ωράρια
περισσότερα...
23/4/2014 ANOIKTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
περισσότερα...
10/4/2014 Επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
περισσότερα...
20/3/2014 Φωνή Βοούσα εις Ωτα Ακουόντων....
περισσότερα...
10/3/2014 Πάταξον μεν Ακουσον δε
περισσότερα...
31/01/14 Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα ΠΟΒΕΚ
περισσότερα...
30/1/2014 Αναμένουμε απαντήσεις από την Υπουργό
περισσότερα...
10.1.2014 Θέσεις Γ.Σ. ΠΟΒΕΚ .Επιχειρηματικό Ταμείο
περισσότερα...
Σχέδιο χορηγιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σχέδιο χορηγιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Υποβολή Αιτήσεων μέχρι 16 Μάρτη 2015


 
«Σχέδιο Χορηγιών Για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας»
Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων / Υπηρεσιών και Διεργασιών για την αγορά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 - 2020 :
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»


 

Η Ταυτότητα του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Σχέδιο) αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που, ανάμεσα σε άλλα, μπορεί να καλύπτει την κατασκευή και δοκιμή μικρού αριθμού δοκιμίων, την τοποθέτηση τους στην αγορά για συλλογή πληροφοριών, καθώς και δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής. Επίσης μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και διαδικασιών παραγωγής οι οποίες θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, που ανάμεσα σε άλλα καλύπτει την ανάπτυξη και τοποθέτηση μηχανημάτων ή διαδικασιών στην παραγωγή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να προστατευθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικά σχέδια και να είναι ανταγωνιστικά διεθνώς.

Την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου, έχει, ως Ενδιάμεσος Φορέας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπουργείο).

Δικαιούχοι: Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όσες επιχειρήσεις πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • είναι επιχειρήσεις που διατηρούν κύρια εγκατάσταση στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.
 • διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά ή υποβάλλουν αίτηση για την κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 • προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία ή προγραμματίζουν να αναπτύξουν καινοτόμες διεργασίες ή διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων τους.
 • και ένα οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
 • η επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί επιχείρηση καινοτομίας.
 • συνεργάζεται με μια ή/και περισσότερες επιχειρήσεις καινοτομίας, όπου καμιά επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών και όπου τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ.
 • συνεργάζεται με τουλάχιστον έναν οργανισμό ερευνών και διάδοσης γνώσεων.
 • διαθέτει, ή συνεργάζεται με επιχείρηση που διαθέτει πρωτότυπο.
 • η επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση κυπριακής καινοτομίας.

Ανώτατο όριο χορηγίας ανά επιχείρηση

€250.000,00 για τις υφιστάμενες 
€50.000,00 για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

Κατώτατο όριο αιτούμενης χορηγίας ανά Έργο

€18.000

Ανώτατο όριο χορηγίας ανά Έργο

€500.000,00

Μέγιστο ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (χορηγίας)

80% του συνολικού επιλέξιμου (εγκεκριμένου) προϋπολογισμού του Έργου (Νεοσύστατες).      60% για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων.


Επιλέξιμες Δαπάνες
Στον υπολογισμό της χορηγίας λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες επιλέξιμες δαπάνες που επωμίζεται ο φορέας για υλοποίηση της πρότασης:
• Αμοιβές προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό) (μέγιστο 95%).
• Δαπάνες υλικοτεχνικών μέσων, εξοπλισμού και όργανα: Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό έργο για δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης: κόστος απόσβεσης των μηχανημάτων για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο Έργο (μέγιστο 65%).
• Υπηρεσίες Τρίτων που περιλαμβάνουν (μέγιστο 65%):

 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Δαπάνες συναφείς με: βάσεις δεδομένων, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, σήμανση ποιότητας, δοκιμές και πιστοποίηση.
 • Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας, δαπάνες συναφείς με: τεχνολογική συνδρομή, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας.

• Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων: δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.
• Υλικά, αναλώσιμα και παρόμοια προϊόντα που απαιτούνται άμεσα για το έργο.
• Κόστος Διαχείρισης του Έργου : Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο τομέα της καινοτομίας (στις υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διοικητική διαχείριση έργων).
• Συμμετοχή σε εκθέσεις ή/και επισκέψεις για προώθηση του καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας στο εξωτερικό.
• Γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. Κατ' αποκοπή ποσοστό 15% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, ως επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες (υπερκεφαλικά).

Διάρκεια του Σχεδίου: Ελάχιστο 12 μήνες - Μέγιστο 36 μήνες.
Μορφή Οικονομικής Ενίσχυσης: Η χρηματοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

 • Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015.

 

Οι Υπηρεσίες της ΟΜΑS CYPRUS LTD μπορεί να είναι :

  Προετοιμασία, Σύνταξη και Υποστήριξη Υποβολής Πρότασης

·         Την σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου για την υποβολή στο πρόγραμμα σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας και τους άλλους πιθανούς συνεργαζόμενους φορείς.

·         Τη σύνταξη της Αίτησης χρηματοδότησης.

·         Το συντονισμό για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και καθοδήγηση σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης.

·         Την υποστήριξη της υποβολής της Αίτησης από την εταιρία και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Σχεδίου.

  Υποστήριξη στην Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

·         Υποστήριξη στην Αξιολόγηση & Επιλογή Πληροφοριακών Συστημάτων

·         Παρακολούθηση της Υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου

o   Τεχνική Υποστήριξη στην υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

o   Υποστήριξη στην Εκπαίδευση Χρηστών

o   Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου (Project Management)

·         Προετοιμασία ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου αναφοράς

  Λοιπές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες που διερευνούνται κατά περίπτωση που μπορεί να περιλαμβάνουν εξειδικευμένες μελέτες ή προμήθεια λογισμικού, στους χώρους που δραστηριοποιούμαστε, όπως :

o  Διαχείριση Απόδοσης (Performance Management)

o  Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence) & Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM)

o  Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management)

o  Μελέτες Γεωγραφικών μοντέλων και Καταναλωτικής συμπεριφοράς με χρήση τεχνολογίας Geographic Information Systems κ.α.

Οικονομικά Στοιχεία (προες συζήτηση)

  Αμοιβή Σύνταξης Επενδυτικού Σχεδίου και Υπηρεσίες Υποστήριξης Υποβολής της Αίτησης

α/α

Υπηρεσία

Αξία(€)

1

Υποστήριξη στη Διαχείριση Φακέλου

2.500

2

Σύνταξη Επενδυτικού Σχεδίου

Αμοιβή Σύναψης Συμφωνίας

Μεταβλητή Αμοιβή (Success fee), η οποία υπολογίζεται σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για επιχορήγηση.  Η μεταβλητή αμοιβή ανέρχεται σε  5% επί του επιχορηγούμενου ποσού του Σχεδίου.

  Αμοιβή Υποστήριξης Υλοποίησης του Σχεδίου και Διαχείρισης Φακέλου

Αμοιβή η οποία υπολογίζεται σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για επιχορήγηση και μετέπειτα υλοποίησης του σχεδίου (Τήρηση φακέλου σε σχέση με την Διαχειριστική αρχή και συμμετοχή στους ελέγχους).  Η μεταβλητή αμοιβή ανέρχεται σε  7% επί του συνολικού ποσού του Σχεδίου.

  Αμοιβή παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και Λύσεων της OMASCYPRUS.

Καθορίζεται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση και συμφωνείται με βάση την εκάστοτε πρόσφορά της OMAS Cyprus  προς την εταιρία.

Όροι Προσφοράς

 • Οι ανωτέρω τιμές είναι εκφρασμένες σε euro (€) και επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.

Όροι Πληρωμής

·        Η αμοιβή κατάρτισης του Επενδυτικού Σχεδίου συνίσταται σε:

o    50% της συνολικής αμοιβής, ως προκαταβολή με την υπογραφή της Σύμβασης.

o    50% της συνολικής αμοιβής, εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση

·       Η αμοιβή επιτυχούς σύναψης συμφωνίας αποπληρώνεται στο 100% με την υπογραφή της Σύμβασης της εταιρείας με την Διαχειριστική Αρχή

·       Η αμοιβή υποστήριξης της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου και διαχείρισης Φακέλου, συνίσταται σε:

o    Σταδιακή τιμολόγηση, σε ποσοστό ανάλογο με την είσπραξη της χρηματοδότησης από την εταιρεία.

o    Εξόφληση του τιμολογίου εντός 20 ημερών.

·       Η αμοιβή παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και Λύσεων της OMAS Cyprus καθορίζεται ανά περίπτωση.

·       Η προσφορά ισχύει για 1 μήνα.

Copyright © 2011 - Powered by OnCyprus